بایگانی برچسب: ساییدگی زانو

ساییدگی زانو

ساییدگی زانو

Knee Arthritis

زانوها شایعترین محل برای ساییدگی در اندام های تحتانی هستند. نیمی از بزرگسالان در طی زندگی خود، درد ناشی از ساییدگی زانو را تجربه می کنند.
شایعترین نوع ساییدگی زانو، قسمت داخلی مفصل زانو را درگیر می‌کند و ممکن است منجر به پرانتزی شدن پاها شود.

ورزش درمانی در ساییدگی زانو

ساییدگی زانو

آرتروز Arthrosis یک کلمه یونانی به معنای مفصل است که این واژه در فرانسوی معادل ساییدگی مفصل مورد استفاده قرار میگیرد. در فارسی علاوی آرتروز از کلمه “ساییدگی مفصل” هم استفاده میشود.
از آنجا که آرتروز زانو روال تخریبی پیش‌رونده و برگشت‌ناپذیر دارد، اقدام به درمان زود هنگام می‌تواند احتمال حفظ یکپارچگی مفصل و عملکرد آن را برای سال‌های بعد و یا حتی تا آخر عمر افزایش دهد.